Przetarg nieograniczony na wykonywanie prac porządkowo-czystościowych

ogłoszenie wyniku przetargu – usługi porządkowo-czystościowe

Przetarg nieograniczony

na wykonywanie prac porządkowo – czystościowych

w SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE PROFILAKTYCZNO – LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o. 51-317 Wrocław; ul. Bierutowska 63

tel/fax: 71/345 – 64 – 20.

 1. Zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Sekretariacie SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o.;                                51–317 Wrocław; ul. Bierutowska 63 /II piętro – pokój 327 / w godzinach 800 – 1400.

Specyfikacja będzie zamieszczona na stronie internetowej www.provita.wroclaw.pl.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się dnia 25.11.2019 r. roku pod numerem  627146 – N-2019

 1. Przedmiot zamówienia:

Sprzątanie pomieszczeń o powierzchni całkowitej 4 476,3 m2. W gabinetach lekarskich, zabiegowych i diagnostycznych wymaga się zaostrzonego reżimu higieniczno–sanitarnego, w tym dezynfekcji pomieszczeń. Co najmniej 4 osoby będą musiały pracować w godzinach popołudniowych od 1500 do 2000, co najmniej 4 osoby będą pracować od 600 do 1400 utrzymując w czystości trzy piętra Oddziału, ciągi komunikacyjne, sanitariaty i część innych pomieszczeń. Zaopatrzenie w środki czystości, środki dezynfekujące, preparaty biobójcze, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe i papier toaletowy leży w gestii Wykonawcy.

Szczegółowy zakres wymagań wobec Wykonawcy zawiera SIWZ.

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Zamówienie ma być wykonywane w sposób ciągły – codziennie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2022 roku.
 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 pkt 12 – 23 Prawa zamówień publicznych, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 to jest:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

– posiadają wiedzę i doświadczenie,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych dokumentów:

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ,

– koncesje, zezwolenie lub wypis z rejestru zawodowego lub handlowego,

– informacje z banku o zdolności kredytowej lub posiadanych środkach finansowych nie mniejszych niż 50 000 zł,

– polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości sumy gwarantowanej najmniej 500 000 zł.

 1. Informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

– oferta według wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ,

– oświadczenie, że Wykonawca dysponuje personelem zdolnym do wykonania zadania,

– zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ,

– upoważnienia osób podpisujących ofertę, o ile uprawnienia nie wynikają z dokumentów firmy.

 1. Nie wymagamy wpłacenia wadium.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

– kryterium ceny 100 punktów.

 1. Oferty należy składać do 09 grudnia 2019 roku do godziny 1030 w Sekretariacie SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o. 51 – 317 Wrocław; ul. Bierutowska 63 w godzinach od 800do 1400 /II piętro, pokój 327/.
 2. Oferenci związani są ofertą przez 30 dni od terminu złożenia oferty.
 3. Nie zamierzamy zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, ani prowadzić aukcji elektronicznej.
 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.
 5. Wykonawca winien wskazać część zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcy.

 OGŁOSZENIE PRZETARG USŁUGI PORZĄDKOWE

2019 rok SIWZ USŁUGI PORZĄDKOWE

Poprawiony błąd w SIWZ rozdz. IV strona 2 powinno być termin realizacji zamówienia od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2022 roku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał nr 1 do SIWZ

WYKAZ POMIESZCZEŃ zał nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY zał nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zał nr 4 do SIWZ

UMOWA zał nr 5 do SIWZ

1 odp. zamawiającego

2 Wniosek o udostępnienie inf. publ.

3 Wniosek o udziel. inf. publ.

4 Faktury

5 form. ofert.

6 korespondencja

7 Umowa+Aneksy

1. odpowiedż

1.zapytania innego Oferenta

odp. dla Oferenta

pytania od Oferenta

uzupełnienie

 

Zestawienie ofert złożonych w Przetargu na wykonywanie prac porządkowo – czystościowych

ogłoszenie wyniku przetargu – usługi porządkowo-czystościowe