Zamówienia publiczne i przetargi

Przetarg nieograniczony na dostarczenie posiłków

dla pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego

w SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o.

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA sp. z o.o.

51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 63

tel/fax: (71) 345 – 64 – 20.

 1. Zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Sekretariacie SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o. 51 – 317 Wrocław, ul. Bierutowska 63 /II piętro-pokój 327/ w godzinach 8.00 – 14.00.

Specyfikacja będzie zamieszczona na stronie internetowej www.provita.wroclaw.pl Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się dnia 04.10.2019 roku
pod numerem 605902-N-2019

 1. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i dostarczanie codziennie przez wszystkie dni w roku, 3 posiłków: śniadań, obiadów i kolacji dla pacjentów 54-łóżkowego Oddziału Rehabilitacyjnego SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFIALKTYCZNO – LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o.. W miarę zgłaszanych potrzeb Wykonawca zapewni dostarczanie posiłków spełniających wymogi
diet leczniczych.

Wykonawca winien dostarczyć do posiłków naczynia jednorazowe ulegające biodegradacji, narzędzia do porcjowania posiłków, dzbanki do napojów, serwetki papierowe, wózek z zamkniętą powierzchnią ładunkową do przewozu posiłków, pojemniki hermetycznie zamykane na odpady pokonsumpcyjne, worki na zużyte naczynia jednorazowe.

Szczegółowy zakres wymagań zawiera SIWZ.

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Zamówienie ma być wykonywane w sposób ciągły-codziennie

od 15 listopada 2019 roku do 7 listopada 2022 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie
z art. 24 punkt 12 – 23  Prawa zamówień publicznych, spełniają warunki określone w art.22
ust. 1 to jest:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

– posiadają wiedzę i doświadczenie,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”
na podstawie przedłożonych dokumentów:

– oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SWIZ,

– koncesje, zezwolenie lub wypis z rejestru zawodowego lub handlowego,

– informacje z banku o zdolności kredytowej lub posiadanych środkach finansowych
nie mniejszych niż 100 000 zł.

– polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości sumy gwarantowanej najmniej 400 000zł.

 1. Informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

– oferta wg wzoru załącznik nr 1 do SWIZ,

– decyzja Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu Wykonawcy do produkcji żywności
i przewozu artykułów spożywczych,

– wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i środków transportu,

– oświadczenie, że Wykonawca dysponuje personelem zdolnym do wykonania zadania
w tym dyplomowanym dietetykiem i kucharzem /kopie dyplomów/,

– zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 1 do SWIZ,

– upoważnienia osób podpisujących ofertę, o ile uprawnienia nie wynikają z dokumentów firmy.

 1. Nie wymagamy wpłacenia wadium.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

– kryterium ceny 100 punktów.

 1. Oferty należy składać do dnia 21 października 2019 roku do godziny 1030

w Sekretariacie Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego Provita sp. z o.o.

51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 63 w godz. od 8.00-do 14.00/II piętro, pokój 327/.

 1. Oferenci związani są ofertą przez 30 dni od terminu złożenia oferty.
 2. Nie zamierzamy zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, ani prowadzić aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust4 Prawa zamówień publicznych.
 4. Wykonawca winien wskazać część zamówienia. którą zamierza powierzyć podwykonawcy.

 

przetarg nieograniczony – OGŁOSZENIE

SIWZ ŻYWIENIE

zał nr 1 FORMULARZ OFERTOWY ŻYWIENIE

zał nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ŻYWIENIE

zał nr 3 PROJEKT UMOWY ŻYWIENIE