Konkurs na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie z dnia 09 grudnia 2019 roku
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA sp. z o.o.
ul. Bierutowska 63, 51-317 Wrocław

ogłasza konkurs na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

Zapewnienia opieki lekarskiej w Oddziałach poza godzinami pracy lekarzy etatowych

 

Umowy na udzielanie świadczeń zawarte będą na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w Sekretariacie SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o., pokój 327, od poniedziałku do piątku w godzinnych od 800 do 1400 lub na stronie internetowej www.provita.wroclaw.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach zawartych
w Szczegółowych  Warunkach Konkursu, w Sekretariacie PROVITY sp. z o.o. 51-317 Wrocław ul. Bierutowska 63 do dnia 19.12.2019 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 19.12.2019 r. o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej PROVITY,
II piętro pokój 324.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja zostanie również umieszczona na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej PROVITY.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

– wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych, spełniających warunki konkursu,

– odwołania konkursu,

– przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

UMOWA-zał 2

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych