Konkurs na świadczenie: Zapewnienia opieki lekarskiej w Oddziałach poza godzinami pracy lekarzy etatowych

Ogłoszenie z dnia 03 grudnia 2020 roku
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA sp. z o.o.
ul. Bierutowska 63, 51-317 Wrocław

ogłasza konkurs na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

Zapewnienia opieki lekarskiej w Oddziałach poza godzinami pracy lekarzy etatowych

Umowy na udzielanie świadczeń zawarte będą na okres   od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w Sekretariacie SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o., pokój 327, od poniedziałku do piątku w godzinnych od 800 do 1400 lub na stronie internetowej www.provita.wroclaw.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach zawartych
w Szczegółowych  Warunkach Konkursu, w Sekretariacie PROVITY sp. z o.o. 51-317 Wrocław ul. Bierutowska 63 do dnia 17.12.2020 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 17.12.2020 r. o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej PROVITY,
II piętro pokój 324.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja zostanie również umieszczona na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej PROVITY.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

– wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych, spełniających warunki konkursu,

– odwołania konkursu,

– przesunięcia terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych

UMOWA-zał 2

Załącznik nr 1

Ogłoszenie wyników