Ogłoszenie wyników konkursu ofert na przejęcie praw i obowiązków świadczeniodawcy – SZPL PROVITA sp. z o.o. w likwidacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na przejęcie praw i obowiązków świadczeniodawcy – Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno – Leczniczego PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), Zamawiający:

Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno – Leczniczy PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 63, 51-317 Wrocław

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie, poprzedzającym zawarcie porozumienia w sprawie  przeniesienia praw i obowiązków świadczeniodawcy – Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno – Leczniczego PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, wynikających z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Do konkursu mogą przystąpić podmioty posiadające status świadczeniodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), spełniający warunki wymagane dla świadczeniodawców Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu.

Planowany termin przeniesienia praw i obowiązków świadczeniodawcy wynikających z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej: nie później niż 01.09.2021 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz załącznika mi, dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.provita.wroclaw.pl w zakładce KONKURS. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Zamawiającego w Specjalistycznym Zakładzie Profilaktyczno-Leczniczym PROVITA sp. z o.o. w likwidacji  ul. Bierutowska 63, 51-317 Wrocław, Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 345-64-20

Termin i miejsce składania ofert:  do 12.07.2021 r. do godz. 1400  w siedzibie Spółki.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno – Leczniczego PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji  we Wrocławiu do 12.07.2021 r. do godziny 14 00 ,  nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 13.07.2021 r. o godz. 830   w siedzibie Zamawiającego.

Kryterium oceny ofert stanowią:

  • doświadczenie – 30%
  • oferowana wysokość czynszu najmu powierzchni –25%
  • oferowana cena zakupu sprzętu – 25%
  • złożenie oferty współpracy osobom zaangażowanym w ramach umów cywilno-prawnych – 20%

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.provita.wroclaw.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno – Leczniczego PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji we Wrocławiu do dnia 19.07.2021 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 01.07.2021 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ PDF

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie oferenta WORD

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE OFERENTA PDF

ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie – doświadczenie i finansowanie

ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ OFERTY PDF

Formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 5 POROZUMIENIE PDF

ZAŁĄCZNIK NR 5 POROZUMIENIE_przeniesienie praw i obowiązków

ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA NAJMU PDF

ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy najmu

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NAJMU PDF

ZAŁĄCZNIK NR 7 DECYZJE SANEPID PDF

ZAŁĄCZNIK NR 8 POROZUMIENIE PDF

Przejęcie pracowników zał nr 8

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ PDF

PRZYJĘCIE I POBYT PACJENTA NA ODDZIALE

ZAŁĄCZNIK NR 9 WYKAZ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ

ZAŁĄCZNIK NR 10 WYKAZ SPRZĘTU RZECZY RUCHOME PDF

ZAŁĄCZNIK NR 11 WYKAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

ZAŁĄCZNIK NR 12 UMOWA SPRZEDAŻY PDF

Wzór umowy sprzedaży

ZAŁĄCZNIK NR 13 FORMULARZ OFERTY – DANE OFERENTA PDF

13. Dane oferenta (1)

13. Dane oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 14 REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ PDF

ZAŁĄCZNIK NR 15 a UMOWY CYWILNOPRAWNE

ZAŁĄCZNIK NR 15 b PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ ZLECENIE

PRZYJĘCIE I POBYT PACJENTA NA ODDZIALE

PROCEDURA P-11 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

PROCEDURA P-12 PRZYJĘCIE PACJENTÓW NA ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

PROCEDURA P-13 PRZYJĘCIE PACJENTA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ

PROCEDURA P-14 POBYT PACJENTÓW NA ODDZIALE REHABILITACYJNYM

PROCEDURA P-15 POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRAW PACJENTA

PROCEDURA P-16 POBIERANIE KRWI PACJENTOM LEŻĄCYM NA ODDZIALE REHABILITACYJNYM

PROCEDURA P-17 PIELĘGNACJA PACJENTA UNIERUCHOMIONEGO

PROCEDURA P-19 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA U PACJENTA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB ZAKAŻENIA

PROCEDURA P-24 POSTĘPOWANIE ZE ZWŁOKAMI PO ZGONIE PACJENTA W ODDZIALE REHABILITACYJNYM

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU