Klauzula informacyjna – RODO

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu ul. Bierutowska 63 tel. 71/345-64-20 adres email szpl@provita.wroclaw.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym jako warunek konieczny dla realizacji celów zdrowotnych wymienionych niżej w pkt. 5, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzanych danych osobowych adres email rodo@provita.wroclaw.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane ustawowo uprawnionym podmiotom a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzania przetwarzania danych w związku z usługami realizowanymi przez te podmioty na rzecz Administratora, w tym podmioty działające w stosunku do Administratora w charakterze podwykonawców (badania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej).
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionych celach zdrowotnych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO oraz:
  – w przypadku profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art.3 ust. 2 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dn. 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  – w przypadku medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 6 i 11 Ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy,
  – w przypadku diagnozy medycznej i leczenia na podstawie art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6.11.2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  – w przypadku zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dn. 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  – w przypadku zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 54 ustawy z dn. 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i zgodnie z innymi właściwymi przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej w szczególności w ustawie z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – co do zasady przez okres  20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkami określonymi przez te przepisy.